Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden

Informatie

Alle informatie over de cursussen en opleidingen van Anand is te vinden in de Studiewijzer

Privacy Statement

Alle informatie die door geinteresseerden wordt verstrekt aan Anand is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en docenten.

Vrijblijvend informatie aanvragen

Als je vrijblijvend informatie aanvraagt heb je geen plichten, maar ook geen rechten. Je bent dus niet verzekerd van een plaats tijdens de cursus. Door vrijblijvend informatie aan te vragen geef je slechts je interesse aan voor de desbetreffende cursus. Onderstaande cursusvoorwaarden zijn pas van toepassing na definitief inschrijven voor een cursus of opleiding.

Definitief Inschrijven

Als je je definitief inschrijft verplicht je je tot betaling van het cursusgeld. Na definitieve inschrijving ben je verzekerd van een plaats. Plaatsing geschiedt in volgorde van betaling.

Prijzen

Het cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen. De prijzen van de weekendcursussen en dagcursussen zijn inclusief koffie en thee maar exclusief lunch. De prijzen van de cursussen in het buitenland zijn daarnaast ook inclusief maaltijden en overnachting.

Betalingsvoorwaarden

Als je je definitief inschrijft verplicht je jezelf om het cursusgeld binnen 7 dagen na inschrijvingsdatum te voldoen. Als de cursus binnen 7 dagen plaatsvindt, moet het cursusgeld uiterlijk 1 dag voor het begin van de cursus bij ons binnen zijn. Indien de cursus binnen 3 dagen na inschrijving plaatsvindt, kun je voor aanvang van de cursus contant op de cursuslocatie betalen. Indien je niet vooraf betaalt, heb je geen toegang tot de cursus.

Duur van de overeenkomst

Na inschrijving is de overeenkomst met cursist geldig tot na afloop van de cursus en/of opleiding waarvoor men zich heeft ingeschreven.

Bedenktermijn

Er geldt bij inschrijving een bedenktermijn van 14 dagen.

Annulering

Je hebt je definitief ingeschreven. Dat wil zeggen dat er een plaats voor je wordt vrijgehouden en dat je je hebt verplicht de cursus te betalen.

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook. Hieronder valt dus ook afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte, ongeval of overlijden.

Het is mogelijk om bij inschrijving een annuleringsverzekering bij Anand af te sluiten. Voor 15% van het cursusgeld kun je dan tot 24 uur voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren. Lees hier meer over de annuleringsverzekering

Gelden die door Anand geretourneerd dienen te worden ivm annulering worden zo spoedig mogelijk terugbetaald.

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer je de definitieve inschrijving intrekt moeten wij je annulering voor aanvang van de cursus/workshop per e-mail gericht aan info@anand.nl ontvangen hebben. Vermeld in het onderwerp van de email: annulering van cursistnr .. betreffende ordernummer.. In de tekst van de e-mail beschrijf je waarom je de cursus annuleert. Indien een definitieve inschrijving door de cursist op deze wijze wordt geannuleerd, is de cursist de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 

Annulering van cursussen en examens:

 • Binnen 14 dagen na inschrijving worden geen kosten gerekend
 • Bij annulering tot vier (4) weken voor aanvang van de eerste les wordt 50% van het totale opleidinggeld aangerekend;
 • Bij annulering binnen vier (4) weken voor aanvang van de eerste les is het volledige opleidingsgeld verschuldigd.
 • Indien er geen precieze cursusdatum genoemd staat in de bestelling, maar alleen een jaartal, geldt de laatste dag van dat jaar als cursusdatum. Indien de datum op aanvraag staat vermeld, geldt de laatste dag van het jaar van inschrijving als cursusdatum.
 • Let op: de annuleringskosten dien je te berekenen over het cursusgeld zonder aftrek van eventuele korting. Dat houdt in dat je niet de aftrek berekend over het betaalde bedrag (inclusief gegeven kortingen) maar over het oorspronkelijke cursusgeld zonder kortingen.

Annulering van een opleiding:

 • Binnen 14 dagen na inschrijving worden geen kosten gerekend
 • De aanvangsdatum van de opleiding is de dag waarop de eerste cursus plaatsvindt die deel uitmaakt van de opleiding.
 • De wijziging of annulering dient minimaal 3 maanden voor aanvang van de opleiding te geschieden. Er zullen dan alleen administratiekosten worden berekend van € 25,00.
 • Wanneer de annulering binnen de 3 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding schriftelijk door Anand Opleidingen wordt ontvangen, zal 50 % de opleidingskosten in rekening worden gebracht aan de deelnemer.
 • Binnen 1 maand voor aanvang van de opleiding wordt de opleiding volledig in rekening gebracht aan de deelnemer. Dit geldt ook als geannuleerd wordt nadat de opleiding is begonnen.
 • Indien een student een lopende opleiding wil stopzetten, zal 100% van het openstaande bedrag ineens
  moeten voldaan worden. Bij gespreide betaling komt het afbetalingsplan dan ook te vervallen.
 • Let op: de annuleringskosten dien je te berekenen over het cursusgeld zonder aftrek van eventuele korting. Dat houdt in dat je niet de aftrek berekend over het betaalde bedrag (inclusief gegeven kortingen) maar over het oorspronkelijke cursusgeld zonder kortingen.

Annulering van cursus weken:

 • Bij annulering binnen 14 dagen na inschrijving: geen kosten.
 • Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de eerste cursusdag: 20% van het cursusgeld;
 • bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de eerste cursusdag: 60% van het cursusgeld;
 • bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de eerste cursusdag: 90% van het cursusgeld;
 • bij annulering op de eerste cursusdag of later: het volledige cursusgeld. Dit geldt tevens als je niet annuleert en ook niet op de cursus komt. Ook bij tussentijds afbreken van de cursus, betaal je ook het gehele bedrag.
 • Indien er geen precieze cursusdatum genoemd staat in de bestelling, maar alleen een jaartal, geldt de laatste dag van dat jaar als cursusdatum. Indien de datum op aanvraag staat vermeld, geldt de laatste dag van het jaar van inschrijving als cursusdatum.
 • Let op: de annuleringskosten dien je te berekenen over het cursusgeld zonder aftrek van eventuele korting. Dat houdt in dat je niet de aftrek berekend over het betaalde bedrag (inclusief gegeven kortingen) maar over het oorspronkelijke cursusgeld zonder kortingen.

In de plaatsstelling:

 • Als je zelf niet naar de cursus kan of wil komen, kun je in plaats daarvan een ander laten komen. Dit kan zonder extra kosten. Je moet hiervoor een email sturen met de naam van degene die voor jou in de plaats komt, je eigen naam en cursistnummer. In de titel van de mail graag vermelden: naam en datum van de cursus, en “i.p.v.”

Verschuiven van deelname door de cursist:

 • Verschuiven van deelname naar een andere cursusdatum is mogelijk tot 4 weken voor de eerste cursusdag. Daarna zijn bovenstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing. Het blijft wel mogelijk om als reserve de gemiste cursus in te halen. Zie onder.
 • De administratiekosten voor verschuiven naar een volgende cursus zijn 15 euro. Verschuiving van deelname naar een volgende cursus is alleen mogelijk als er nog plaats is voor de betreffende cursus. Voor het verschuiven van een cursus stuur je een e-mail naar info@anand.nl met in het onderwerp: verschuiven deelname cursistnr.. ordernr… Met in de tekst wat de gewenste verschuiving is. Je krijgt zo spoedig mogelijk antwoord of de verschuiving mogelijk is. Graag de verplaatsingskosten binnen 7 dagen over maken op rekeningnummer NL65 INGB 0008 4105 93 van Anand te Zaandam onder vermelding van je ordernummer.
 • Voor cursusweken is verschuiven in principe niet mogelijk en gelden de bovenstaande annuleringsvoorwaarden. Het is wel mogelijk om als reserve de gemiste cursusweek in te halen. Zie onder.
 • In sommige gevallen is het mogelijk om als reserve een gemiste cursus of examen in te halen. Plaatsing als reserve geeft geen rechten. Alleen als er binnen drie dagen voor aanvang van de cursus of examen plek vrij is kun je deelnemen. Je kunt zelf de datum en plaats uitkiezen wanneer je de cursus of het examen inhaalt. Je vindt de data in de agenda van Anand. Bij plaatsing als reserve is het noodzakelijk dat je zelf binnen 3 dagen voor aanvang van de cursus of examen contact opneemt via email of telefoon. Kom je in aanmerking als reserve, en wil je toch graag van een plek verzekerd zijn, is het mogelijk om voor de helft van de cursusprijs of examenprijs je plek te verzekeren voor een data naar keuze. Stuur hiervoor een mailtje naar info@anand.nl en geef aan dat je voor de helft van de cursusprijs of examenprijs je plek wil verzekeren + de data van de cursus of examen die je wil volgen.

Overmacht

Anand behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling, door ziekte van de docent of door calamiteiten. Onvoldoende belangstelling houdt hier in dat er minder dan 6 inschrijvingen zijn voor de desbetreffende cursus, minder dan 8 voor de cursusweek of minder dan 10 voor een opleiding. Anand zal er echter alles aan doen de cursus doorgang te laten vinden. Het dagprogramma kan gewijzigd worden als de omstandigheden dit vereisen. Als de cursus wordt geannuleerd door Anand, krijg je alles wat je betaald hebt voor de betreffende cursus weer terug.

Auteursrechten

1. Alle rechten van het door Anand Opleidingen verstrekte cursusmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij Anand Opleidingen, voorzover deze rechten niet bij anderen berusten.

2. Zonder schriftelijk toestemming van Anand Opleidingen is het niet toegestaan om het cursusmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door Anand Opleidingen worden verzorgd. Als blijkt dat cursist het cursusmateriaal en/of de cursus opzet gebruikt voor eigen cursussen of cursussen voor een andere organisatie dan Anand Opleidingen, wordt per direct de toegang tot de cursussen van Anand ontzegd. Dit onverminderd het recht op schadevergoeding voor het onrechtmatig gebruik van de cursusmaterialen van Anand.

3. Het maken van beeld- en geluidmateriaal tijdens cursussen door deelnemer en/of derden is alleen mogelijk met een schriftelijke toestemming van Anand Opleidingen.

Regels

 1. De cursist is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in de cursus/training
 2. De cursist zal de begeleider(s) voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen e.d.
 3. Anand is gerechtigd om de cursist, die om welke reden dan het verloop van de cursus structureel belemmert, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen.
 4. de cursist is voor aanvang van de cursus/training het volledige cursusgeld verschuldigd, ook bij cursussen bestaande uit meerdere dagen/weekenden.
 5. Bij een opleiding, bestaande uit meerdere cursussen is de cursist voor aanvang van elke cursus het cursusgeld verschuldigd
 6. De cursust blijft het volledige cursusgeld verschuldigd bij tussentijds vertrek.
 7. De aansprakelijkheid van Anand en van de personen die namens haar optreden, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering worden gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 8. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Anand beperkt tot een maximum van 500 euro
 9. De in de voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet, grove onachtzaamheid van Anand of haar leidinggevende ondergeschikten.

Copyright en eigendomsrecht

Het copyright van alle cursusmaterialen berust bij Anand. Alle aangeschafte materialen zijn eigendom van de cursist. Het gebruiksrecht ligt bij de cursist.

Garantie en Klachten

1. Het opleidingsinstituut garandeert dat cursist de door hem/haar betaalde lessen ook daadwerkelijk worden gegeven. Het opleidingsinstituut waarborgt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de cursussen en streeft ernaar deze kwaliteit en betrouwbaarheid voortdurend te optimaliseren. Deze kwaliteit wordt getoetst aan de hand van vergelijkbare cursussen.

2. Het docententeam voert een keer per kwartaal overleg teneinde de voortgang en kwaliteit van de trainingen te bewaken.

3. Na afloop van iedere training wordt een evaluatieformulier gegeven aan alle deelnemers.

4. Vragen van administratieve aard worden binnen 10 werkdagen beantwoord.

5. Vragen over de inhoud van de trainingen worden doorgaans binnen 3 dagen beantwoord.

6. Wanneer de les(sen) om wat voor reden dan ook die in de risicosfeer van het opleidingsinstituut liggen geen doorgang kan/kunnen vinden zal het voor deze les(sen) reeds betaalde bedrag worden teruggestort wanneer deze les(sen) niet op een ander tijdstip kan/kunnen worden gevolgd.

7. Eventuele klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie van het opleidingsinstituut en zullen ten alle tijden eveneens schriftelijk worden behandeld en beantwoord.

8. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de klachtenregeling.

Lees hier het klachtenregelement van Anand.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09110284

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]